Eton Mess

Eton Mess

Eton Mess, strawberry ice-cream, berry sauce.